Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Voortgang beleid zelfstandigen

Voortgang beleid zelfstandigen

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de voortgang van het beleid met betrekking tot werken als zelfstandige (zzp). Nieuwe beleidskeuzes worden echter vooralsnog niet gemaakt. De minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris van Financiën schrijven dat zij er vertrouwen in hebben dat een nieuw kabinet benodigde vervolgstappen zal zetten. Samengevat schrijven zij het volgende:

1. Handhavingsmoratorium loopt door na 1 oktober

Opdrachtgevers krijgen doorgaans geen naheffingsaanslag loonheffingen als een zelfstandige eigenlijk op basis van een arbeidsovereenkomst had moeten werken. Dit wordt het handhavingsmoratorium genoemd. Alleen als een opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is of een aanwijzing van de Belastingdienst niet opvolgt, is een naheffingsaanslag denkbaar. Dit moratorium zou minimaal tot 1 oktober 2021 gelden. In afwachting van verdere besluitvorming blijft het moratorium ook na deze datum (voor onbepaalde tijd) van kracht.

2. Tot dusver geen kwaadwillenden, één aanwijzing en een correctie

In de periode van september tot juni heeft de Belastingdienst voor de handhaving op de juiste (fiscaal)juridische kwalificatie van een arbeidsverhouding 71 bedrijfsbezoeken en 41 boekenonderzoeken uitgevoerd. Bij geen van de onderzochte opdrachtgevers is kwaadwillendheid vastgesteld. Eén opdrachtgever is gevraagd om de werkwijze aan te passen en er is aan één opdrachtgever is een correctieverplichting opgelegd.

Het bericht vermeldt niet waarom in de genoemde situaties wel handhavend is opgetreden. De Belastingdienst laat alleen in algemene zin weten dat het toezicht op arbeidsrelaties een complexe en bewerkelijke aangelegenheid is. Om een arbeidsverhouding te beoordelen moet worden getoetst op open normen, waarbij geldt dat vergelijkbare situaties binnen de rechtspraak niet altijd eenduidig worden gekwalificeerd. De Belastingdienst moet dan desondanks een afweging maken waarvan de financiële gevolgen voor de opdrachtgever groot zijn. Voor effectieve handhaving is wijziging van wet- en regelgeving nodig. Begin volgend jaar wil de Belastingdienst vast 80 fte voor dit toezicht beschikbaar hebben.

3. Webmodule beoordeling arbeidsrelaties

Om opdrachtgevers te helpen bij het kwalificeren van een arbeidsverhouding is een webmodule ontwikkeld en als ‘pilot’ ter beschikking gesteld. Sinds begin dit jaar hebben 6600 mensen alle vragen van deze module ingevuld en een oordeel ontvangen. In 33,9% was daarbij de uitkomst dat waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking, in 9,7% was er een indicatie van een fictieve dienstbetrekking en in 28% zou werken buiten dienstbetrekking mogelijk zijn. In 28,4% van de gevallen kon de webmodule niet aangeven of een arbeidsovereenkomst wel- of niet verplicht is.  

4. Meer onderzoek naar mogelijke wetgeving en uitvoerbaarheid

Een aantal nieuwe onderzoeken is aangekondigd:

  • Op korte termijn verschijnt een onderzoek van SEO waarin meer inzicht wordt gegeven over potentiële criteria voor het beoordelen of een arbeidsovereenkomst wettelijk verplicht is;
  • Verkend wordt of voor (semi) publieke sectoren afspraken over het werken met zelfstandigen op basis van goed opdrachtgeverschap behulpzaam zijn.
  • Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een breder rechtsvermoeden voor het bestaan van een wettelijk verplichte arbeidsovereenkomst.
  • Uitvoeringsorganisaties gaan beoordelen of met een webmodule gewerkt kan worden.
  • In overleg met vertegenwoordigers van de tussenkomstbranche wordt doorgesproken over het ontwikkelen van een webmodule voor tussenkomstsituaties.
  • De uitwerking van de voorgenomen arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt verder onderzocht.

Beschouwing Brainnet

Deze zomer is een motie ingediend waarin de demissionaire regering is opgeroepen om vóór 1 oktober a.s. uit te werken hoe knelpunten in de wet DBA aan te pakken, zodat geleidelijk stappen kunnen worden gezet richting regulier toezicht. Wij waren erg benieuwd welke keuze de regering op dit punt zou maken. De echte keuzes worden echter niet meer gemaakt. Daarvoor moeten we toch echt wachten op een nieuwe regering. Tot die tijd is onderzoek, verkenning, uitwerking en overleg het hoogst haalbare. Voor politici dé manier om nog even niet of helemaal niet te hoeven kiezen.

We kunnen niet weten wat een nieuw kabinet wil. In de ‘aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord’ van VVD en D66 staan weinig aanknopingspunten, behalve dan dat echte zelfstandigen ondersteund moeten worden en schijnzelfstandigheid moet worden bestreden. Een stellingname waar je het moeilijk mee oneens kan zijn. Als organisatie kunnen wij niet anders dan afwachten en ons in de tussentijd constructief opstellen.