Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited. Klik hier voor meer informatie

Flexmarkt drijft op duurzame arbeidsrelaties, niet op contracten

Flexmarkt drijft op duurzame arbeidsrelaties, niet op contracten

De arbeidsmarkt flexibiliseert in een razend hoog tempo. Circa 22% van de beroepsbevolking in Nederland is als flexwerker op basis van een flexibel arbeidscontract werkzaam voor één of meerdere organisaties. De verwachting is dat dit verder uitgroeit naar 30% in 2020. Daarnaast voorziet 12% van de beroepsbevolking als zzp’er in het eigen levensonderhoud. Volgens de prognoses zal ook dit aantal de komende jaren verder toenemen. Flexibele arbeidsrelaties zijn in opmars!

Kloof tussen vast en flex steeds kleiner

Flexwerkers en zzp’ers zijn de afgelopen decennia voornamelijk ingezet om pieken in het werk op te vangen. Als ‘externe’ arbeidskrachten werden zij niet gezien als onderdeel van de organisatie. Hiervoor was een vast dienstverband nodig. Inmiddels is de kloof tussen medewerkers met een vast dienstverband en arbeidskrachten met een flexibele arbeidsrelatie minder groot. In 2020 zal deze nagenoeg gedicht zijn.

Organisaties kijken nu al bewuster welke kennis ze wel en niet permanent beschikbaar hoeven te hebben. Flexibele arbeidskrachten worden steeds vaker ingehuurd vanwege een specifieke expertise. Deze tendens zet verder door met als gevolg dat de verhouding tussen vast en flexibel personeel in organisaties verandert. Het is een kwestie van tijd eer het vaste dienstverband meer uitzondering is dan regel. De flexibele arbeidsrelatie gaat het landschap van organisaties steeds meer domineren. Het is aan organisaties daar nu al op te anticiperen, daar op voorbereid te zijn.

Vertrouwen

In een flexibele arbeidsrelatie liggen de arbeidsverhoudingen anders dan in een loondienstverhouding. Een flexibele arbeidsrelatie drijft niet op een gezagsverhouding, maar op wederkerig vertrouwen. De organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat de flexibele arbeidskracht beschikt over de juiste kennis, competenties en grondhouding om aan de verwachting te voldoen. Andersom mag de flexibele arbeidskracht erop vertrouwen dat de organisatie hem tijdig voorziet van de juiste informatie en zorgt voor de middelen en omstandigheden, die nodig zijn om de verwachting waar te kunnen maken.

Wil een flexibele arbeidsrelatie uitgroeien tot een duurzame arbeidsrelatie, dan is gelijkwaardigheid belangrijk. Dat impliceert dat de flexibele arbeidskracht niet alleen aan zijn eigen toekomst denkt, maar ook oog heeft voor het belang van de organisatie. Dat kan betekenen dat hij wel eens iets moet inboeten op zijn vrijheid of op zijn voorkeuren qua aard van het werk. Andersom dient de organisatie oog te hebben voor de belangen van de flexibele arbeidskracht. Dat betekent dat de organisatie de flexibele arbeidskracht de gelegenheid moet gunnen zichzelf te ontwikkelen. Dat kan door hem in te zetten op klussen met nieuwe persoonlijke uitdagingen, maar ook door hem te faciliteren in opleidingen of trainingen op welke wijze dan ook.

Investeren in een duurzame arbeidsrelatie

Een duurzame arbeidsrelatie komt alleen tot stand als de organisatie en de flexibele arbeidskracht elkaars belangen serieus nemen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en in elkaar investeren. Door wederzijds in de relatie te investeren, neemt de gunfactor over en weer toe. Op die manier kan de organisatie flexibele krachten voor langere tijd aan de organisatie verbinden en zo een vaste pool van ‘near employees’ creëren. Dat zijn flexibele arbeidskrachten die zich aan één, soms twee of drie organisaties verbinden en daar door de tijd heen afwisselend opdrachten uitvoeren.

Eerlijke beloning

Een eerlijke beloning vormt de kroon op wederkerigheid in flexibele arbeidsrelaties.

Dat begint met het maken van heldere afspraken, maar vooral ook door transparant te zijn over tarieven. Indien de organisatie en de flexibele arbeidskracht rechtstreeks met elkaar afspraken maken, is dit vrij eenvoudig te realiseren. Ingewikkelder wordt het, indien een broker de schakel vormt tussen de organisatie en de flexibele arbeidskracht. Alleen wanneer de afspraken tussen zowel organisatie en broker als tussen broker en flexibele arbeidskracht bij alle drie partijen transparant is, kan gevoelsmatig sprake zijn van een eerlijke beloning.

Transparantie

Helaas komt het vaak voor dat een organisatie via een broker flexibele arbeidskrachten inzet, zonder zich bewust te zijn van de marge die de broker van het overeengekomen tarief afsnoept. Ook is het geregeld zo dat een flexibele arbeidskracht via een broker aan de slag gaat bij een organisatie, niet wetende welk tarief de organisatie de broker betaalt. Een dergelijke schimmigheid kan gemakkelijk leiden tot scheve gezichten en een duurzame arbeidsrelatie in de weg staan.  Hier ligt voor zowel organisaties, brokers als flexibele arbeidskrachten een taak weggelegd. Eerlijke flex vereist transparantie over en weer, ook over de beloning!


Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziek business. Momenteel is zij lector HRM bij het NCOI en heeft zij een eigen adviespraktijk, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en Strategisch HRM.