+31 (0) 30 602 16 17

Wat is de right to be forgotten?

Professionals hebben het recht om een verzoek in te dienen bij een organisatie om hun persoonsgegevens te wissen. De organisatie is in een aantal gevallen verplicht om hier gehoor aan te geven. Dat is opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in artikel 17, onder “het recht op vergetelheid”.

Het verzoek om gegevens te wissen dient zo snel mogelijk te gebeuren, zonder onredelijke vertraging. U dient de professional terugkoppeling te geven van het verwijderen van de gegevens. Als u de gegevens van de professional ook aan derden hebt verstrekt, dient u hen ook op de hoogte te stellen van het verzoek en dienen zij de gegevens van de professional ook te wissen.

Situaties waarin het recht tot vergetelheid geldt

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Er zijn een aantal situaties waarin u verplicht is om in te gaan op het verzoek van de professional:

  • De gegevens van de professional zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
  • Wanneer de professional zijn toestemming voor gebruik van zijn gegevens intrekt of bezwaar maakt;
  • Wanneer de gegevens van de professional onrechtmatig verwerkt zijn, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor verwerking;
  • Wanneer de wettelijke termijn om gegevens te wissen is verstreken (op basis van het Europees Unierecht en nationaal recht);
  • Wanneer de gegevens zijn verzameld van personen jonger dan 16 jaar via een app of website.

Wanneer geldt het recht van vergetelheid niet?

In sommige situaties is wettelijk bepaald dat gegevens van professionals verwerkt mogen/moeten worden. In deze situaties geldt het recht op vergetelheid niet:

  • Wanneer de verwerking van gegevens nodig is om het recht van vrijheid op meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • Wanneer verwerking nodig is voor het nakomen van wettelijke verwerkingsverplichtingen (binnen het Europees Unierecht en nationaal recht);
  • Wanneer de gegevens verwerkt worden om redenen van algemeen belang;
  • Wanneer u de gegevens dient te archiveren in algemeen belang;
  • Wanneer de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering.

Professionals inhuren en voldoen aan de AVG?

Neem contact opDownload de notitie AVG en de flexbranche

>>Wat is de right to be forgotten?

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!