+31 (0) 30 602 16 17

Hoe ga ik om met de privacy van medewerkers?

Werkgevers en opdrachtgevers hebben vanuit de AVG de plicht de gegevens van medewerkers en inhuurkrachten goed te beschermen. De opgevraagde gegevens mogen alleen voor het opgevraagde doel worden gebruikt. Belangrijk is te realiseren dat betrokkenen (personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt de volgende rechten hebben:

Recht op informatie

Organisaties zijn wettelijk verplicht hun werknemers te melden wie hun gegevens gebruiken en met welk doel. Als werkgever moet u bijvoorbeeld uw werknemer laten weten dat u gegevens deelt met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of Arbodienst.

Recht op inzage

Medewerkers hebben het recht op inzage van hun persoonsgegevens, dat betekent dat zij aan hun werkgever kunnen vragen welke persoonsgegevens er zijn vastgelegd en aan wie die zijn gedeeld. Belangrijk is dat de werkgever hier inzage in biedt en ook duidelijk maakt met welk doel gegevens zijn vastgelegd en gedeeld.

Recht op correctie en verwijdering

Betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen de AVG is het recht van vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Recht van bezwaar

Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. In dat geval moet u stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, tenzij u dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. In het geval de betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing, moet u hier hoe dan ook direct mee stoppen.

BNR Debat
Privacy en de arbeidsmarkt

Professionals inhuren en voldoen aan de AVG?

Neem contact opDownload de notitie AVG en de flexbranche

>>Hoe ga ik om met de privacy van medewerkers?

 
Bent u goed geïnformeerd?

Onze kennis en interpretatie van de wet AVG (GDPR) delen we graag met u!